testis SLO – no media duplicates

 

Marbled teapot